Alfabetyczna lista usług

D

Dofinansowanie zmiany sytemu ogrzewania

Dopisanie do spisu wyborców

Usługa umożliwia wyborcy złożenie do organu gminy wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Dotacja na zakup i montaż odnawialnego źródła energii

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

J

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

O

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

P

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora

Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

R

Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG

Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG Sposób załatwienia sprawy:- Organ gminy przyjmuje wniosek o wpis do CEIDG, potwierdza tożsamość wnioskodawcy oraz wydaje przedsiębiorcy za pokwitowaniem potwierdzenie przyjęcia wniosku.- Następnie przekszta...

S

Skreślenie z rejestru wyborców

wyników